Så hanterar vi personuppgifter

På DREM tar vi skydd av personuppgifter på allvar.

ALLMÄNT

När du på olika sätt är i kontakt med Drem kan vi behöva samla in och behandla dina personuppgifter. För att du ska kunna kontrollera vem du delar dina personuppgifter med, och hur de används, finns särskilda lagar och regler om hur företag och andra aktörer får behandla personuppgifter, så kallad dataskyddslagstiftning. Exempel på dataskyddslagstiftning är dataskyddsförordningen (2016/679, GDPR) och dataskyddslagen (lag 2018:218 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). I den här texten informerar vi dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har samband med det.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande person. Några exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer, e-postadress och gatuadress. Behandling av sådana personuppgifter är i princip varje användning av personuppgifter – såsom att samla in, skapa, analysera, dela och radera uppgifter. De flesta skyldigheter under dataskyddslagstiftningen faller på den som är personuppgiftsansvarig, vilket är ett företag eller aktör som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetsskyddsinformation innan du kontaktar oss eller beställer våra produkter.

När vi hänvisar till ”Drem”, ”vi” eller ”oss” syftar det på DREM Energy AB org.nr. 559385-5488.

BEHANDLINGAR VI GÖR I EGENSKAP AV PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och/eller din verksamhet på ett antal olika sätt som vi behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig. Det kan vara när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss via vår hemsida. Nedan följer de behandlingar vi utför i egenskap av personuppgiftsansvarig.

För dig som beställer offert eller kontaktar oss

På vår hemsida har du möjligheten att fylla i uppgifter för att vi ska kunna ta fram ett prisförslag till dig. Ändamålet med vår behandling av de uppgifter du fyller i är möjligheten att ta fram förslaget till offert åt dig och därefter komma i kontakt med dig. De personuppgifter vi samlar in är de du själv väljer att dela med oss och kan bestå av:


  • Adress

  • För- och efternamn

  • Telefon

  • E-post


Den lagliga grunden vi använder oss av för att samla in dessa uppgifter är vårt berättigande intresse att kunna erbjuda dig prisofferter och därefter kontakta dig angående dessa. Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har en pågående dialog om offert eller annan typ av kontakt med dig. Personuppgifterna tas bort när de inte längre är nödvändiga för angivna ändamål eller tidigare om du begär det.

För dig som vill ta del av våra nyhetsbrev

I anslutning till att du kontaktar oss har du möjlighet att tacka JA till att få våra nyhetsbrevsutskick via e-post. Vi samlar då in dina personuppgifter för att kunna leverera sagda nyhetsbrev till dig. Uppgifter vi samlar in för just det här ändamålet är:


  • E-post


Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse att förse dig med dessa nyhetsbrev. I enlighet med lag (2022:482) om elektronisk kommunikation har du alltid rätt att i efterhand dra tillbaka ditt samtycke. Du har därför alltid möjlighet att avregistrera dig från utskicken och vi upphör då att behandla dina personuppgifter för ändamålet nyhetsbrevsutskick.

Rekrytering

Om du ansöker om jobb eller praktik hos Drem behandlar vi de personuppgifter som du uppger till oss i din ansökan samt under rekryteringsprocessen för ändamålen att administrera din rekryteringsprocess och antingen erbjuda dig en tjänst, eller informera om att vi inte kommer att gå vidare med din ansökan. De personuppgifter vi in samlar för dessa ändamål är:


  • För- och efternamn, adress, personnummer, kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer), och 

  • Betyg, referenser, intyg och andra uppgifter du delger oss i ansökan (såsom i ditt CV och personliga brev).


De personuppgifter som behandlas samlas in direkt från dig själv eller via tredje part som du ansöker via, såsom ett rekryteringsbolag. 

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse att administrera din rekryteringsprocess. Dina personuppgifter sparas under hela rekryteringsprocessen och gallras efter avslutad process såvida inget annat överenskoms med dig. Vi kan komma att spara dina uppgifter för framtida rekryteringar. Detta görs enbart efter inhämtat samtycke från dig och kan när som helst dras tillbaka.

För dig som besöker Drems hemsida

När du besöker Drems hemsida kan vi komma att samla in personuppgifter om dig genom så kallade cookies om du har samtyckt till det via vår cookie-banner. För mer information, vänligen se vår Cookie Notice.

VAR BEHANDLAS DINA UPPGIFTER

Vi strävar efter att enbart behandla dina personuppgifter inom EU/EES.  I de eventuella situationer där Drem behöver behandla dina personuppgifter utanför EU/EES i egenskap av personuppgiftsansvarig, såsom om Drem använder en IT-leverantör som har underleverantörer utanför EU/EES, kommer vi alltid att vidta alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att din information ska hanteras på samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

VILKA DELAR VI DINA UPPGIFTER MED

Leverantörer eller underleverantörer som tillhandahåller tjänster och funktionaliteter åt Drem kan vara involverade i behandlingen av dina personuppgifter för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Vi delar enbart din information när vi bedömer att det är säkert och i linje med integritetsskyddslagstiftningens krav. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.


Polismyndigheten och andra myndigheter kan begära tillgång till personuppgifter från Drem. I dessa fall lämnar Drem över informationen endast om vi är skyldiga enligt lag att tillhandahålla informationen. Exempel på när så kan ske är vid:


  • En begäran om information med stöd av husrannsakan.

  • En begäran från Integritetsskyddsmyndigheten att få granska hur Drem hanterar dina personuppgifter i något avseende.


Drem kan också komma att dela information om dig om vi bedömer att vi har berättigat intresse att göra det, exempelvis för att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk. Vi säkerställer att den behandling det innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det syftet.

HUR LÄNGE LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER

Drem lagrar endast dina personuppgifter så länge som krävs för att utföra våra åtaganden mot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av andra rättsliga grunder, såsom berättigat intresse, sparas informationen så länge den är nödvändig för att uppfylla de ovan beskrivna syftena med behandlingen. 

DINA RÄTTIGHETER

Integritetsskyddslagstiftningen ger dig vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot oss, nedan finner du en beskrivning av dessa rättigheter:


Rätt till tillgång. Du har rätt att begära ut vilka personuppgifter vi behandlar om dig genom att kostnadsfritt begära en översikt (registerutdrag) om vår behandling om dina personuppgifter. För det fall vi mottar fler än en förfrågan om registerutdrag om dig per år kan vi ha rätt att ta ut en avgift för att hantera din begäran.


Rätt till rättelse. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om vi har felaktig eller ofullständig information om dig.

Rätt till radering och begränsning. Du har rätt att i vissa fall begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar, exempelvis om uppgifterna inte länge är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtal eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat. 

Rätt till begränsning. Du har rätt att i vissa fall även begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Har du exempelvis bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.


Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att ta del av de personuppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, i den mån det är tekniskt möjligt, och att dessa personuppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ett avtal med dig eller ditt samtycke.


Rätt att göra invändningar. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter i den mån behandlingen stödjer sig på den rättsliga grunden berättigat intresse. Vi får dock fortsatt behandla dina uppgifter om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Klagomål

Har du klagomål på Drems behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

ÄNDRINGAR

Om Drem gör betydande ändringar i denna informationstext kommer vi att vidta rimliga åtgärder att meddela dig om det såsom att skicka e-post till dig och publicera notis på vår webbplats innan ändringarna träder i kraft.

KONTAKTA OSS

Personuppgiftsansvarigt bolag för de behandlingar av personuppgifter som beskrivs här är:

DREM Energy AB

Org.nr. 559385-5488

Telefon: +46 (0)10-660 05 58

Vi uppskattar din åsikt. Om du har kommentarer eller frågor om vår integritetsskyddsinformation, andra frågor om integritet eller vill göra anspråk på dina rättigheter, vänligen kontakta oss på dpo@drem.se